• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 606328751-55

Qui som?

 

 

 

 

QUI SOM?

 

 

 

La Jove Orquestra Simfònica de Marratxí és una jove associació sense ànim de lucre, adscrita a les entitats ciutadanes del Municipi de Marratxí, formada pels músics de Marratxí i de les localitats properes i els seus associats.

 

 Volem destacar el fet que no som una orquestra Municipal, i que no reben cap ajuda per part de l’Ajuntament de Marratxí. 

 

L’Orquestra va néixer a l’abril de 2014, i des de llavors ha fet una feina de formació de cap als seus components i ha participat en concerts per diversos Municipis de Mallorca.

 

Tenim la nostra seu d’assajos i aules, als locals que ens cedeix un dia per setmana l’Obrador de Músics Marratxí al Pont d’Inca, al carrer cabana número 1.

 

Volem acostar la música d’orquestra simfònica a la gent i acostar als més joves a tots els valor que promou la música, interpretant clàssics, autors contemporanis i música de bandes sonores ben conegudes pels més joves.

 

L’orquestra compta actualment amb una plantilla de 40 músics, entre cordes i instruments de vent.

 

L’Associació alberga dues formacions musicals autònomes però molt interrelacionades: la Jove Orquestra Simfònica de Marratxí (músics de 15 a 23 anys), i la l’Orquestra Escola (músics de 4 a 15). En ambdós casos parlam d’orquestres de caràcter formatiu i no professional, que, a més dels seus objectius artístics i musicals, cerquen potenciar en els joves músics valors socials bàsics com la convivència, el mèrit, la igualtat d’oportunitats i la solidaritat.  

 

Les dues orquestres representen, per la joventut dels seus membres i pel tipus de feina que desenvolupen, un projecte social i artístic ambiciós, que des de unes bases sòlides, avalades per l’experiència docent i la trajectòria dels seus professors/es, cerca consolidar-se definitivament en l’àmbit de la nostra Illa. Pe tot això tenim la necessitat i fem l’esforç de cercar ajudes entre entitats públiques o privades que puguin oferir garanties de continuïtat i desenvolupament en el temps.

 

Les nostres Orquestres compten també amb els alumnes avançats de cant i el amb el recolzament del cor de s’Obrador de Músics, que participa activament dels concerts organitzats per l’orquestra Jove i que han de Mester veus i cor.

 

 

 

 

¿QUÉ ES LA JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA DE MARRATXÍ?

 

 

 

La Joven Orquesta Sinfónica de Marratxí es una joven asociación sin ánimo de lucro, adscrita a las entidades ciudadanas del Municipio de Marratxí, formada por los músicos de Marratxí y de las localidades cercanas y sus asociados.

 

 Queremos destacar el hecho de que no somos una orquesta Municipal, y que no reciben ninguna ayuda por parte del Ayuntamiento de Marratxí.

 

La Orquesta nació en abril de 2014, y desde entonces ha hecho un trabajo de formación de cabeza a sus componentes y ha participado en conciertos por varios Municipios de Mallorca.

 

Tenemos nuestra sede de ensayos y aulas, en los locales que nos cede un día por semana el Obrador de Músicos Marratxí el Puente de Inca, en la calle cabaña número 1.

 

Queremos acercar la música de orquesta sinfónica a la gente y acercar a los más jóvenes a todos los valor que promueve la música, interpretando clásicos, autores contemporáneos y música de bandas sonoras bien conocidas por los más jóvenes.

 

La orquesta cuenta actualmente con una plantilla de 40 músicos, entre cuerdas e instrumentos de viento.

 

La Asociación alberga dos formaciones musicales autónomas pero muy interrelacionadas: la Joven Orquesta Sinfónica de Marratxí (músicos de 15 a 23 años), y la la Orquesta Escuela (músicos de 4 a 15). En ambos casos hablamos de orquestas de carácter formativo y no profesional, que, además de sus objetivos artísticos y musicales, buscan potenciar en los jóvenes músicos valores sociales básicos como la convivencia, el mérito, la igualdad de oportunidades y la solidaridad.

 

Las dos orquestas representan, por la juventud de sus miembros y por el tipo de trabajo que desarrollan, un proyecto social y artístico ambicioso, que desde unas bases sólidas, avaladas por la experiencia docente y la trayectoria de sus profesores / as, busca consolidar -se definitivamente en el ámbito de nuestra Isla. Pe todo ello tenemos la necesidad y hacemos el esfuerzo de buscar ayudas entre entidades públicas o privadas que puedan ofrecer garantías de continuidad y desarrollo en el tiempo.

 

Nuestras Orquestas cuentan también con los alumnos avanzados de canto y el con el apoyo del corazón de s'Obrador de Músics, que participa activamente de los conciertos organizados por la orquesta Joven y que deben Mester voces y corazón.

 

 

 

 

 

Who are we?

 

 

 

The Young Orquestra Simfònica de Marratxí is a young non-profit association, attached to the citizen entities of the Municipality of Marratxí, formed by the musicians of Marratxí and the nearby towns and their associates.

 

 We want to emphasize the fact that we are not a Municipal Orchestra, and that they do not receive any help from the Marratxí Town Hall.

 

The Orchestra was born in April 2014, and since then has done a training job towards its components and has participated in concerts for various Municipalities of Mallorca.

 

We have our headquarters of rehearsals and classrooms, at the premises that give us a day by week the Obrator de Músics Marratxí at the Pont d'Inca, on the carrer número 1 cottage.

 

We want to bring symphonic orchestra music closer to the people and bring the youngsters closer to all the values ​​that promote music, performing classics, contemporary authors and music from soundtracks well known to younger people.

 

The orchestra currently has a staff of 40 musicians, between strings and wind instruments.

 

The Association houses two autonomous but highly interlinked musical formations: the Marratxí Young Symphonic Orchestra (musicians from 15 to 23 years old), and the Orquestra Escola (musicians from 4 to 15). In both cases, we speak of formative and non-professional orchestras, which, in addition to their artistic and musical objectives, seek to promote in young musicians basic social values ​​such as coexistence, merit, equality of opportunities and solidarity.

 

Both orchestras represent, for the youth of its members and the type of work they carry out, an ambitious social and artistic project, which, from solid foundations, supported by the teaching experience and the trajectory of their teachers, seeks to consolidate - definitely in the scope of our Island. For all this we have the need and we make the effort to seek help from public or private entities that can offer guarantees of continuity and development over time.

 

Our orchestras also have advanced singing and singing students with the support of the choir of the Music Officer, who actively participates in the concerts organized by the Young Orchestra and have to Mester voices and choirs.