• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 606328751-55

Els nostres Objectius

 

 

Els nostres Objectius

 

El principal objectiu de l’Associació és fer créixer l’interès per la música en totes els seus àmbits i fer possible que sigui patrimoni del major nombre de ciutadans possible.

Els concerts de “música clàssica”, habituals en qualsevol societat culta, són fets puntuals i minoritaris. Contrarestar aquesta situació implica incrementar tant la freqüència com el número d‘assistents i, més encara, fer créixer la curiositat dels més joves, mitjançant de músiques que els són més properes, com les bandes sonores.

Som conscients de que no existeixen receptes màgiques per a aconseguir aquest propòsit; per això pensem que és imprescindible el treball conjunt d’associacions, institucions, municipis, pares i professorat en pro d’una educació musical que fomenti la pràctica de la música i incorpori l’oïda activa i intel·ligent.

D’acord amb això, els nostres objectius específics de la nostra Associació son:

 

 Cap als nostres membres:

 

·         Donar a conèixer el repertori simfònic i de cambra.

·         Oferir una proposta d’oci i formació consistent en llegir i interpretar música en grup.

·         Proporcionar als nostres joves la possibilitat d’integrar-se en un projecte artístic comú en el qual tot el món és important.

·         Ajudar-los a desenvolupar-se com a ciutadans i a construir la seva personalitat artística mitjançant de la pràctica musical en grup.

·         Implementar els valors de solidaritat, convivència, mèrit i igualtat d’oportunitats.

·         Facilitar als joves músics que demostrin les seves capacitats interpretatives extraordinàries, l’oportunitat d’actuar com a solistes.

 

 Cap al públic i la societat en general:

 

·         Reivindicar els concerts de “música clàssica” com a una cosa pròpia de la nostra cultura.

·         Atreure a nous públics cap a aquesta manifestació cultural.

·         Portar la música clàssica i de qualitat a llocs en els quals aquesta pràctica artística és poc comú.

·         Interpretar nous repertoris, també de jove compositors.

·         Realitzar concerts de caràcter pedagògic que ajudin al públic a escoltar d’una forma activa, intel·ligent i crítica.

·         Potenciar concerts de bandes sonores i combinar-los amb altres especialitats artístiques com són, la dansa, la literatura i manifestacions gràfiques o pictòriques.

 
NUESTROS OBJETIVOS
 

El principal objetivo de la Asociación es hacer crecer el interés por la música en todos sus ámbitos y hacer posible que sea patrimonio del mayor número de ciudadanos posible.

Los conciertos de "música clásica", habituales en cualquier sociedad culta, son hechos puntuales y minoritarios. Contrarrestar esta situación implica incrementar tanto la frecuencia como el número de asistentes y, más aún, hacer crecer la curiosidad de los más jóvenes, mediante de músicas que les son más cercanas, como las bandas sonoras.

Somos conscientes de que no existen recetas mágicas para conseguir este propósito; por eso pensamos que es imprescindible el trabajo conjunto de asociaciones, instituciones, municipios, padres y profesorado en pro de una educación musical que fomente la práctica de la música y incorpore el oído activa e inteligente.

De acuerdo con ello, nuestros objetivos específicos de nuestra Asociación son:

 

  Hacia nuestros miembros:

 

• Dar a conocer el repertorio sinfónico y de cámara.

• Ofrecer una propuesta de ocio y formación consistente en leer e interpretar música en grupo.

• Proporcionar a nuestros jóvenes la posibilidad de integrarse en un proyecto artístico común en el que todo el mundo es importante.

• Ayudarles a desarrollarse como ciudadanos y a construir su personalidad artística mediante de la práctica musical en grupo.

• Implementar los valores de solidaridad, convivencia, mérito e igualdad de oportunidades.

• Facilitar a los jóvenes músicos que demuestren sus capacidades interpretativas extraordinarias, la oportunidad de actuar como solistas.

 

  Hacia el público y la sociedad en general:

 

• Reivindicar los conciertos de "música clásica" como algo propio de nuestra cultura.

• Atraer a nuevos públicos hacia esta manifestación cultural.

• Llevar la música clásica y de calidad a lugares en los que esta práctica artística es poco común.

• Interpretar nuevos repertorios, también de joven compositores.

• Realizar conciertos de carácter pedagógico que ayuden al público a escuchar de una forma activa, inteligente y crítica.

• Potenciar conciertos de bandas sonoras y combinarlos con otras especialidades artísticas como son, la danza, la literatura y manifestaciones gráficas o pictóricas.

 
 
 
 
 
 
 Our Objectives

 

The main objective of the Association is to increase the interest in music in all its fields and make it possible to be the heritage of the largest possible number of citizens.

The concerts of "classical music", common in any cultured society, are occasional and minority events. Countering this situation implies increasing both the frequency and the number of attendees and, even more so, increasing the curiosity of younger people, by means of music that is closer to them, such as soundtracks.

We are aware that magic recipes do not exist to achieve this purpose; For this reason, we think that the joint work of associations, institutions, municipalities, parents and teachers in favor of a musical education is essential that encourages the practice of music and incorporates active and intelligent listening.

In accordance with this, our specific objectives of our Association are:

 

  Towards our members:

 

• Present the symphonic and chamber repertoire.

• Offer a leisure and training proposal consisting of reading and interpreting music in groups.

• Provide our young people the opportunity to integrate into a common artistic project in which everyone is important.

• Help them develop as citizens and build their artistic personality through group musical practice.

• Implement the values ​​of solidarity, coexistence, merit and equal opportunities.

• Facilitate young musicians who demonstrate their extraordinary interpretative abilities, the opportunity to act as soloists.

 

  Towards the public and society in general:

 

• Claim the concerts of "classical music" as something typical of our culture.

• Attract new audiences towards this cultural manifestation.

• Bring classical and quality music to places where this artistic practice is uncommon.

• Interpret new repertoires, also of young composers.

• Conduct pedagogical concerts that help the public to listen in an active, intelligent and critical way.

• Promote concerts of soundtracks and combine them with other artistic specialties such as dance, literature and graphic or pictorial manifestations.