• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 606328751-55

L'orquestra de cordes

 

- Concert de Sa fita (Esporles) -

 

L'orquestra de Cordes de l'Obrador de Músics

 

-   L'orquestra està formada per diferents seccions, els intruments de percussió, vent metall i vent fusta, i la corda.

  Els components de corda, tenen un petit grup i han format un grup reduït que pot anar a fer concerts en petit format.

- Nuestra Orquestra está formada por diferentes secciones, los instrumentos de percusión, viento metal y viento madera y la sección de cuerdas.

- The orchestra is made up of different sections, percussion instruments, wind metal and wind wood, and the string. The string components, have a small group and have formed a small group that can go to concerts in small format.

  

-Violins, violes violoncels i contrabaix formen aquest subgrup de l'orquestra que ja té preparat un bon repertori, i que ja ha organitzat i participat a concerts en petit format.  Un grup musical versatil i que pot anar allà on la orquestra simfònica no té espai o cabuda per les dimensions dels escenaris.

-Violines, violasm violonchelosm y contrabajo, forman este subgrupo de la Orquestra que ja tiene preparado un buen repertorio y que ya ha participado en conciertos de pequeño formato. Un grupo versátil y quer puede ir a actuar allí donde la orquestra más grande no tienes espacio suficiente o en donde las dimensiones del escenario no lo permiten.

-Violins, violas, violoncellos and basses form this subgroup of the orchestra that already has prepared a good repertoire, and that it has already organized

and participated in concerts in small format. A versatile musical group that can go wherever the symphony orchestra does not have space or fit for the dimensions of the stage

 

 Que us pot oferir l'orquestra de corda?

 

- Concert en petit format amb temes clàssics i de repertori de quartet de corda.

- Amenitzacions d'actes i events

.- Acompanyaments de temes vocals i coros

.- Concerts pedagògics a centres d'infantil, primària i secundària.

 

Qué os puede ofrecer la orquesta de cuerdas?

-          Conciertos en pequeño formato y con temas clásicos y de repertorio de cuarteto de cuerdas.

-          Amenizaciones de actos y eventos variados.

-          Acompañamientos de temas vocales y coros.

-          Conciertos pedagógicos en centros de enseñanza infantil, primaria y secundaria.

 

         What can the string orchestra offer you?
 
- Concert in small format with classical and string quartet repertoire.
- Amenization of events and events.
- Accompaniments of vocal subjects and choirs.
- Pedagogical concerts in infant, primary and secondary schools.