• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 606328751-55

Admissió de nous membres

 

 

 

 

 

Admissió de nous membres a la nostra orquestra

 

La nostra agrupació està oberta a totes aquelles persones que estiguin interessades en participar i compartir el seu talent i l'esperit de col·laboració i aprenentatge musical, amb nosaltres.

El recorregut d'edat va d'entre els 5 anys als 99, sempre i quan es tinguin unes nocions bàsiques, o mitjanes a l'hora de tocar el teu instrument.

Tenim dos grup de nivell dins l'Orquestra, pertànyer a un o l’altre dependrà no tan sols de l'edat, sinó més bé de les teves habilitats a l'hora de tocar el teu instrument.

 

- L'orquestra Escola:

 

Per nivells inicials i alumnes que han començat a aprendre el seu instrument, en aquest grup assisteixen violins, violes, violoncels i contrabaixos, és un grup de corda, que també pot tenir un pianista, és un nivell inicial i bàsic alt. És el pas previ a poder optar a pujar a l'Orquestra Jove.

El metre us donarà materials aptes pel nivell mitjà del grup, i s'assajaran en conjunt per fer 6 concerts per curs.

Sempre que el mestre trobi que el nivell i aptitud a l'hora de desfer-se en aquest grup és el correcte es farà la proposta de canvi de grup i es començarà a anar com a premi al treballa a la Jove Orquestra on es començarà a treballar pel paper més senzill de cada especialitat.

 

- La Jove Orquestra Simfònica:

El integrants de la Jove Orquestra simfònica, han de tenir un nivell mínim, i es farà una prova de capacitat a l'hora d'ingressar, i s'avaluarà la capacitat de lectura, afinació, i destresa a l'instrument, per tal que pugui optar a qualcun dels diferents nivells que hi ha per instrument a les peces que es preparen anualment.

 

El director, anirà avaluant la millora dels integrants, i l'esforç i compromís d'assistència al assajos i concerts, i assignarà papers solistes o de més responsabilitat en funció de les capacitats o virtuts de cada músic.

 

- Dia i hora dels assajos:

a) Els assajos de l'Orquestra Escola, són els dissabtes de 11:00-12:00 hores, a la sala J.S. Bach de d’Obrador de Músics 

Estan oberts a tots aquells joves o no tan joves que vulguin participar i aportar el seu esforç i interès per la pràctica musical.

 b) El assajos de la Jove Orquestra són els dissabtes de 13:00-14:30 hores, a la sala Mozart de d’Obrador de Músics Marratxí, podeu venir a veure els assajos o participar d'ells.

 

 

Admisión de nuevos miembros en nuestra orquestra

 

Nuestra agrupación está abierta a todas aquellas personas que estén interesadas en participar y compartir su talento y el espíritu de colaboración y aprendizaje musical, con nosotros.

El recorrido de edad de entre los 5 años a los 99, siempre y cuando se tengan unas nociones básicas, o medias a la hora de tocar tu instrumento.

Tenemos dos grupo de nivel dentro la Orquesta, pertenecer a uno u otro dependerá no sólo de la edad, sino más bien de tus habilidades a la hora de tocar tu instrumento.

 

- La orquesta Escuela:

 

Por niveles iniciales y alumnos que han comenzado a aprender su instrumento, en este grupo asisten violines, violas, violonchelos y contrabajos, es un grupo de cuerda, que también puede tener un pianista, es un nivel inicial y básico alto. Es el paso previo a poder optar a subir a la Orquesta Joven.

El metro le dará materiales aptos para el nivel medio del grupo, y se ensayarán en conjunto para hacer 6 conciertos por curso.

Siempre que el maestro encuentre que el nivel y aptitud a la hora de deshacerse en este grupo es el correcto se hará la propuesta de cambio de grupo y se empezará a ir como premio al trabaja en la Joven Orquesta donde se empezará a trabajar por el papel más sencillo de cada especialidad.

 

- La Joven Orquesta Sinfónica:

El integrantes de la Joven Orquesta sinfónica, deben tener un nivel mínimo, y se hará una prueba de capacidad a la hora de ingresar, y se evaluará la capacidad de lectura, afinación, y destreza en el instrumento, a fin que pueda optar a alguno de los diferentes niveles que hay por instrumento a las piezas que se preparan anualmente.

 

El director, irá evaluando la mejora de los integrantes, y el esfuerzo y compromiso de asistencia al ensayos y conciertos, y asignará papeles solistas o de mayor responsabilidad en función de las capacidades o virtudes de cada músico.

 

- Día y hora de los ensayos:

a) Los ensayos de la Orquesta Escuela, son los sábados de 11: 00-12: 00 horas, en la sala J.S. Bach de de Obrador de Músicos

Están abiertos a todos aquellos jóvenes o no tan jóvenes que quieran participar y aportar su esfuerzo e interés por la práctica musical.

 b) El ensayos de la Joven Orquesta son los sábados de 13: 00-14: 30 horas, en la sala Mozart de de Obrador de Músicos Marratxí, puede venir a ver los ensayos o participar de ellos.

 

 

 

Admission of new members to our orchestra

 

Our grouping is open to all those who are interested in participating and sharing their talent and the spirit of collaboration and musical learning, with us.

The age range goes from 5 years to 99, as long as they have some basic notions, or averages when it comes to playing your instrument.

We have two group of level within the Orchestra, belonging to one or the other will depend not only on age, but rather on your skills when it comes to playing your instrument.

 

- The School Orchestra:

 

For initial levels and students who have started to learn their instrument, violins, violas, violoncellos and double basses are a group of rope, which can also be a pianist, is an initial and basic high level. It is the previous step in being able to choose to go up to the Young Orchestra.

The meter will give you suitable materials for the average level of the group, and will be devoted together to make 6 concerts per course.

Whenever the teacher finds that the level and ability to get rid of this group is correct, the group change proposal will be made and they will begin to go as a prize to the Young Orchestra where they will start Work for the simplest role of each specialty.

 

- The Young Symphony Orchestra:

The members of the Young Symphony Orchestra must have a minimum level, and a test of capacity will be made at the time of admission, and the ability to read, refine, and dexterity of the instrument will be assessed, so that you can choose any of the different levels that there are for each instrument in the pieces that are prepared annually.

 

The director will evaluate the improvement of the members, and the effort and commitment to attend the essays and concerts, and assign solos or more responsibility papers based on the abilities or virtues of each musician.

 

- Day and time of the essays:

a) The rehearsals of the Orquestra Escola, are Saturdays from 11:00 a.m. to 12:00 p.m., in the hall J.S. Bach d'Obrador de Músics

They are open to all those young or not so young people who want to participate and contribute their effort and interest in musical practice.

 b) The rehearsals of the Young Orchestra are Saturdays from 1:00 p.m. to 4:30 p.m., in the Mozart room of Obrador de Músicos Marratxí, you can come and see the essays or participate in them.